วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มท.โยกย้ายแต่งตั้ง รองผวจ. 75 ตำแหน่ง

ป.มหาดไทยเซ็นคำสั่งโยกย้ายรองพ่อเมืองล็อตแรก 75 ราย "จำเริญ-สมหมาย" สองรองจากอีสาน ข้ามห้วยนั่งรองพ่อเมืองภูเก็ต แถมรายหลังเป็นรองผู้หญิงคนแรกของภูเก็ต ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารต้น สายงานนักปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2555 โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 9 มกราคม 2555 จำนวนทั้งสิ้น 4 คำสั่ง คือ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 687/2554 , 688/2554 , 689/2554 และ 690/2554 รวม 75 ตำแหน่ง ดังนี้

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 687/2554 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานนักปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 34 ราย
 1. นายอุกริช พึ่งโสภา รอง ผวจ.สระบุรี เป็น รองผวจ.ชัยภูมิ
 2. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย รอง ผวจ.สิงห์บุรี เป็น รอง ผวจ.นครสวรรค์
 3. นายสุรพล วาณิชเสนี รอง ผวจ.ชุมพร เป็น รอง ผวจ.นนทบุรี
 4. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ เป็น รอง ผวจ.ชุมพร
 5. นายสุรชัย อังเกิดโชค รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็น รอง ผวจ.สมุทรปราการ
 6. นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.ระนอง เป็น รอง ผวจ.เพชรบุรี
 7. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รอง ผวจ.สมุทรสาคร เป็น รอง ผวจ.ปทุมธานี
 8. นายพันธ์เทพ ศรีวณิชย์ รอง ผวจ.พังงา เป็น รอง ผวจ.สมุทรสาคร
 9. น.ส.จิตรา พรหมชุติมา รอง ผจว.ระนอง เป็น รอง ผวจ.ปราจีนบุรี
 10. นายวิทยา พานิชพงศ์ รอง ผวจ.ยะลา เป็น รอง ผวจ.ปัตตานี
 11. นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รอง ผวจ.สิงห์บุรี เป็น รอง ผวจ.พิจิตร
 12. นายณรงค์ อ่อนสอาด รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผวจ. สิงห์บุรี
 13. นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รอง ผวจ.ราชบุรี เป็น รอง ผวจ.พิษณุโลก
 14. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็น รอง ผวจ.ราชบุรี
 15. นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผวจ.นครราชสีมา
 16. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผวจ.ภูเก็ต
 17. นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็น รอง ผวจ.ภูเก็ต
 18. นายธงชัย ลืออดุลย์ รอง ผวจ.เลย เป็น รอง ผวจ.มุกดาหาร
 19. นายธนาคม จงจิระ รอง ผวจ.นครนายก เป็น รอง ผวจ.ลพบุรี
 20. นายสุรชัย ศรีสารคาม รอง ผวจ.ปราจีนบุรี เป็น รอง ผวจ.นครนายก
 21. นายชยาวุธ จันทร รอง ผวจ.ชุมพร เป็น รอง ผวจ.ปราจีนบุรี
 22. นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รอง ผวจ.สตูล เป็น รอง ผวจ.ชุมพร
 23. นายกฤติพงษ์ คงแข็ง รอง ผวจ.พัทลุง เป็น รอง ผวจ.สตูล
 24. นายชุมพร แสงมณี รอง ผวจ.เพชรบุรี เป็น รอง ผวจ.ลำพูน
 25. นายสถาพร ศิริภักดี รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผวจ.เพชรบุรี
 26. นายสนิท ขาวสอาด รอง ผวจ.สระบุรี เป็น รอง ผวจ.ศรีสะเกษ
 27. นายชโลธร ผาโคตร รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผวจ.สระบุรี
 28. นายณรงค์ พลละเอียด รอง ผวจ.ราชบุรี เป็น รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด
 29. นายสุรพล แสวงศักดิ์ รอง ผวจ.หนองคาย เป็น รอง ผวจ.ราชบุรี
 30. นายอุทาร พิชญาภรณ์ รอง ผวจ.นราธิวาส เป็น รอง ผวจ.สมุทรสงคราม
 31. นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รอง ผวจ.นนทบุรี เป็น รอง ผวจ.นราธิวาส
 32. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็น รอง ผวจ.อุบลราชธานี
 33. นายนพวัชร สิงห์ศักดา รอง ผวจ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผวจ.อุดรธานี
 34. นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รอง ผวจ. ปทุมธานี เป็น รอง ผวจ.บึงกาฬ
คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 688/2554 แต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานนักปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 9 ราย
 1. นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ ผอ.เขตนโยบายและแผน ศอ.บต. เป็น รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์
 2. นายอัครเดช เจิมศิริ ผอ.สำนักกฎหมาย สป.มท. เป็น รอง ผวจ.สิงห์บุรี
 3. นายอุดร น้อยทับทิม หน.สนง.จังหวัด จ.พังงา เป็น รอง ผวจ.ยะลา
 4. นางปรียา ปาลิ โพธิ หน.สนง.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผจว.พระนครศรีอยุธยา
 5. นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ หน.สนง.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น รอง ผวจ.ศรีสะเกษ รรท.รองผวจ.ชัยภูมิ
 6. นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ หน.สนง. จ.ยะลา เป็น รอง ผวจ.พัทลุง รรท.รองผวจ.นราธิวาส
 7. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ หน.สนง.จ.เชียงใหม่ เป็น รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด รรท.รอง ผวจ.เชียงใหม่
 8. น.ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ หน.สนง.จ.ตราด เป็น รอง ผวจ.อ่างทอง
 9. นายอดิศร พิทยายน หน.สนง.จ.เชียงราย เป็น รองผวจ.อำนาจเจริญ
คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 689/2554 โอนข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นสายงานนักปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 17 ราย
 1. นายประธาน ดวงพัตรา ปจ.กำแพงเพชร เป็น รอง ผวจ.กำแพงเพชร
 2. นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย ปจ.พัทลุง เป็น รอง ผวจ.สระบุรี
 3. นายไชยยศ ธงไชย ปจ.ตรัง เป็น รอง ผวจ.ตรัง
 4. นายนพดล ศรีสุข ปจ.ตราด เป็น รอง ผวจ.ตราด
 5. นายสาธร นราวิสุทธิ์ ปจ.พังงา เป็น รอง ผวจ.ระนอง รรท.รองผวจ.ตรัง
 6. นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น รอง ผวจ.พังงา รรท.รองผวจ.ยะลา
 7. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น รอง ผวจ.ระนอง
 8. นายสุชาติ สุวรรณกาศ ปจ.ยะลา เป็น รอง ผวจ.พัทลุง
 9. นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการปกครอง เป็น รอง ผวจ.บุรีรัมย์
 10. นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็น รอง ผวจ.พิษณุโลก
 11. นายสุชาติ ราษฎร์ดุษฎี ปจ.เพชรบูรณ์ เป็น รอง ผวจ.เพชรบูรณ์
 12. นายเฉลิมชัย ปัณฑโชติ ปจ.หนองบัวลำภู เป็น รอง ผวจ.มุกดาหาร รรท.รอง ผวจ.นครนายก
 13. นายภาณุ แย้มศรี ผอ.ศูนย์การบรรเทาสาธารณภัย กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น รองผวจ.เลย
 14. นายนาวิน สินธุสอาด ผอ.สำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครอง เป็น รอง ผวจ.หนองคาย รรท.รอง ผวจ.อุตรดิตถ์
 15. นายอดุลยเดช วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการปกครอง เป็น รอง ผวจ.นนทบุรี
 16. นายสุรชัย จงรักษ์ ปจ.เชียงใหม่ เป็น รอง ผวจ.ลำปาง
 17. นายประสิทธิ์ บุญลิขิต ปจ.สุรินทร์ เป็นรองผวจ.ปทุมธานี
คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 690/2554 บัญชีให้ข้าราชการระักษาการในตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นสายงานนักปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 15 ราย
 1. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รอง ผวจ. ชัยภูมิ เป็น รอง ผวจ.กาญจนบุรี
 2. นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผวจ.ชัยภูมิ
 3. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รอง ผวจ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผวจ.สมุทรปราการ
 4. นายสุทธา สายวณิชย์ รอง ผวจ.นครนายก เป็น รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน
 5. นายเฉลิมชัย ปัณฑโชติ รองผวจ.มุกดาหาร เป็น รอง ผวจ.นครนายก
 6. นายอภินันท์ จันทรังษี รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผวจ.นครปฐม
 7. นายทรงพล จำปาพันธ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผวจ.ขอนแก่น
 8. นายสุวิทย์ สุบงกฎ รอง ผวจ.ตรัง เป็น รอง ผวจ.กาฬสินธุ์
 9. นายสาธร นราวิสุทธิ รอง ผวจ.ระนอง เป็น รอง ผวจ.ตรัง
 10. นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.หนองคาย เป็น รอง ผวจ.อุตรดิตถ์
 11. นายอดิศร พิทยายน รอง ผวจ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผวจ.น่าน
 12. นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ รอง ผวจ.พัทลุง เป็น รอง ผวจ.นราธิวาส
 13. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รอง ผวจ.ยะลา เป็น รองผวจ.สงขลา
 14. นายประยูร รัตนเสนีย์ รอง ผวจ.พังงา เป็น รอง ผวจ.ยะลา
 15. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผวจ.เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในจำนวนนี้มีในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจำนวน 2 รายคือ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผวจ.ภูเก็ต ซึ่งในอดีตเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต มาแล้ว และ นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็น รอง ผวจ.ภูเก็ต ซึ่งมาแทน 2 รอง ผวจ.ภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการไปตั้งแต่ 30 กันยายน 2554 ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น